İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Sump Pompa Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında, bu ziyaretlerin en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için çerezler vb. bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarayıcı ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu Aydınlatma metni ile, “www.sumppompa.com ” adlı internet sitemizi (“Site”) işletirken, kullanıcılara / üyelere / ziyaretçilere (“Veri Sahibi”) ait kişisel verilerin toplanması aşamasında, hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğine dair bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Şirketimiz, sitemizi işletirken kullandığı çerezleri, kullanmaktan vazgeçmek, çerezlerin türü veya fonksiyonlarını değiştirmek veya yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak her türlü değişiklik, iş bu aydınlatma metninin güncellenmesi ile kamuya açık hale gelecektir.

Çerez Nedir?

Ziyaret edilen web sitesi tarafından, kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitede oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri gibi zorunlu çerezler, kullanıcının Site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak Sitede sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan işlevsellik ve tercih çerezleri, Site kullanımını ve Site performansını analiz ederek kullanıcıya verilen hizmeti daha iyi hale getirmeyi sağlayan performans ve analiz çerezleri, Sitede veya Site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için hedefleme veya reklam çerezleri, Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak, Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek gibi amaçlarla internet sitemizde kullanmaktayız.

Çerezlerin Kullanımının Kontrol Edilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek, çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi,

• kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.